RODO

Szanowny Użytkowniku
prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Trade TM Sp. z o.o. pl. Powstańców Śląskich 1/31 53-329 Wrocław informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych jest Trade TM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 1/31 53-329 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000710741, NIP: 8992837655, REGON: 369067640 zwany dalej „Trade TM”.

 2. Kategorie danych osobowych

  Trade TM przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz dane niezbędne do celów, w których Trade TM przetwarza dane.

 3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Trade TM w następujących celach:

  • wykonywania czynności związanych z bieżącą działalnością Trade TM, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z klientem oraz podjęciem przez Trade TM działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  • w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  • promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Trade TM w trakcie obowiązywania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Trade TM, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  • promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Trade TM po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
  • ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Trade TM, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Trade TM w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w związku z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 4. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

  Trade TM będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

  • w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
  • dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania,
  • w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Trade TM stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
  • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Trade TM w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
  • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Trade TM po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,
  • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
  • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Trade TM– przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przedsiębiorcom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.
 5. Informacja o odbiorcach danych osobowych

  Dane są przeznaczone dla Trade TM oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

  • podmiotom i organom, którym Trade TM jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Trade TM danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów,
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Trade TM na podstawie zawartej z Trade TM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • podmiotom wspierającym Trade TM w procesach biznesowych i w czynnościach Trade TM.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Trade TM, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Trade TM Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych). W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Trade TM – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Trade TM, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Trade TM.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 7. Źródło pochodzenia danych

  Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz osób/podmiotów mających podstawę do udostępnienia Pani/Pana danych.

 8. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Trade TM w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

  Z racji tego, iż Trade TM świadczy usługi organizacji imprez, musi przekazywać dane osobowe w celu realizacji Państwa zleceń i zapotrzebowań.

 9. Obowiązek podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Trade TM w przypadku niepodania danych osobowych Trade TM zmuszony jest odmówić zawarcia umowy. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 10. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

  W celu uniknięcia niepowołanego lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych zarządzanych przez Trade TM, spółka podjęła kompleksowe działania techniczno-operacyjne w zakresie bezpieczeństwa. Procedury w zakresie bezpieczeństwa są regularnie poddawane kontroli oraz udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.